companyname Sitemap | Staff | Language
About Business Research&Development About
Home > About US > Management Philosophy
ปรัชญาการบริหาร (Management Philosophy)
   > การทำให้พนักงานมีความสุขทั้งกายและใจ
           มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้บริหารและผู้เชียวชาญ มีความสุขทั้งกายและใจ เพื่อนสร้างความมั่นคงในชีวิต ผ่านการเรียนรู้และการทำงานในบริษัท เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิต


   > อุทิศเพื่อส่วนรวม เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่
           นำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้า สังคมและโลก โดยพวกเรามีคาดหวังจะสร้างสังคมที่น่าอยู่ นอกจากนี้พวกเรายังคงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเผยแพร่ออกสู่สังคมรวม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ และวิทยาศาตร์ สิ่งที่เราต้องการนอกเหนือจากการสร้างกำไรให้กับบริษัท เรายังมีเป้าหมายในการชำระภาษีอย่างครบถ้วนและและตรงเวลาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไป


   > การไม่เห็นแก่ตัวและรู้จักเห็นใจผู้อื่น
           การทำหน้าที่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น การทำให้ผู้อื่นมีความสุข ความคิดเช่นนี้เป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความคิดของคนอื่น มันเป็นวัตถุประสงค์ในการทำงานของเรา