History

  ประวัติความเป็นมา บริษัทเอ็กเซลเล็นซ์ สยาม หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า Excellence Siam ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษจิกายน 2555 โดยจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 บริษัทเอ็กเซลเล็นซ์ สยามนั้น เป็นสาขาย่อยมาจากบริษัท Excellence Inter ในเครือ Excellence Group ในประเทศญี่ปุ่น
Management Philosophy

  การทำให้พนักงานมีความสุขทั้งกายและใจ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้บริหารและผู้เชียวชาญ มีความสุขทั้งกายและใจ เพื่อนสร้างความมั่นคงในชีวิต ผ่านการเรียนรู้และการทำงานในบริษัท เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

  อุทิศเพื่อส่วนรวม เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ นำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้า สังคมและโลก โดยพวกเรามีคาดหวังจะสร้างสังคมที่น่าอยู่ นอกจากนี้พวกเรายังคงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเผยแพร่ออกสู่สังคมรวม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ และวิทยาศาตร์ สิ่งที่เราต้องการนอกเหนือจากการสร้างกำไรให้กับบริษัท เรายังมีเป้าหมายในการชำระภาษีอย่างครบถ้วนและและตรงเวลาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไป

  การไม่เห็นแก่ตัวและรู้จักเห็นใจผู้อื่น การทำหน้าที่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น การทำให้ผู้อื่นมีความสุข ความคิดเช่นนี้เป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความคิดของคนอื่น มันเป็นวัตถุประสงค์ในการทำงานของเรา


Mission Statement

  การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นที่บริษัท ทีมงาน หรือครอบครัว เราต้องกำจัดความต้องการส่วนตัว หรือความเห็นแก่ตัวออกไป ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าทุกคนเอาใจใส่กับมัน ก็จะทำให้เกิดสังคมที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
Company Profile

ชื่อบริษัท : เอ็กเซลเล็นซ์ สยาม จำกัด (Excellence Siam Co.,Ltd.)
ที่ตั้ง : ห้อง 53 ชั้น 5 อาคาร Thai CC Tower ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ก่อตั้งเมื่อ : 5 กันยายน พ.ศ. 2555
ทุนจดทะเบียน : 4,610,000 บาท
ประธานบริษัท : นาย อาสึโนะริ โทะคุมะสุ (Mr.Atsunori Tokumasu)
ธนาคารบริษัท : ธนาคารกรุงเทพ