IT Software & Solution Development

  บริการให้คำปรึกษารวมทั้งพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการทำงานตั้งแต่การออกแบบระบบ จนถึงการนำระบบมาใช้งาน มีความรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง และความสเถียร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

ระบบเอาท์ซอร์ส
- ระบบการวางแผนการออกแบบและพัฒนา จากการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ การดำเนินงาน ให้บริการด้วยระบบบูรณาการ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เรามุ่งหวังที่จะให้คุณมีระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะสอบถามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ข้อสรุปรวมกันที่แน่นอน ครอบถ้วนและมีความถูกต้องให้มากที่สุด ทั้งทางด้านซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ เพื่อนสนองความต้องการของลูกค้า และคุ้มกับค่าใช้จ่าย

ระบบที่ใช้พัฒนา
- Window Application ภาษา JAVA, VB, C#, C++, Delphi
- Web Application JSP, ASP, PHP
- Mobile Application Android, iOS
- Database MySQL, Oracle


IT Consultant

  บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรึกษาทางด้านการลงทุน การเลือกซื้อ การเลือกใช้ การติดตั้ง การประยุกต์ใช้ระบบไอที ระบบคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานของท่าน จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

การให้บริการ
- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริการวางระบบเครื่อข่ายในองค์กร
- บริการพัฒนา Application เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆขององค์กรณ์
- บริการการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ทั้ง Software, Hardware, เครื่องแฟกซ์, ปริ้นเตอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องเซิฟเวอร์ และอื่นๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
  ส่งเสริมการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณเติบโตไปอย่างมันคง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ สูงสุดคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป ให้กับเทคโนโลยีสารสนเทศOffshore Development

บริการที่จะช่วยทำให้ต้นทุนในการสร้างระบบของบริษัทคุณถูกลง

  เราเป็นผู้ให้บริการ Offshore Software Development ที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการสร้าง ระบบของบริษัทได้มากกว่าการให้บริษัทภายในประเทศเป็นผู้สร้างระบบ

  เรามีบริษัทในเครือข่ายที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศญุ่ปุ่นพร้อมด้วยพนักงานที่มีทักษะ และเชี่ยวชาญด้านไอทีซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เฉพาะทางเป็นอย่างดีในการสร้างระบบ

ผลงานที่ได้ออกแบบและพัฒนาในบริษัทประเทศไทย เช่น
- Nursery Report System: เป็นระบบที่เก็บข้อมูลรายงานของอาจารย์ ฟังก์ชั่นการทำงานคือ
1. ระบบของอาจารย์เพื่อเขียนรายงานของตัวเองและนักเรียนที่ตนเองดูแล
2. ระบบการเตือนแจ้งรายงานไปยังผู้ปกครองของเด็กหรืออาจารย์หัวหน้าระดับชั้น
- Trademark: เป็นระบบที่เก็บข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ฟังก์ชั่นการทำงานคือ
1. ระบบการแจ้งเตือนวันหมดอายุของเครื่องหมายการค้าโดยอัตโนมัติ
2. ระบบการตรวจสอบขั้นตอนการต่ออายุในแต่ละขั้นตอนว่าเป็นอย่างไร
Consultancy Service

  บริการที่ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย โดยมีที่ปรึกษามืออาชีพชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในประเทศไทยสามารถช่วยให้ ข้อมูลในด้านการลงทุนธุรกิจในประเทศไทยด้านต่างๆ เช่น
1. สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ โรงงานและสำนักงานในปัจจุบันของไทย
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน (เรื่องของใบอนุญาตต่างๆ ในการประกอบธุรกิจต่างประเทศ)

การให้บริการ - เราให้คำแนะนำด้านการเงิน การวางแผน และคำปรึกษาครอบคลุมทุกด้านในการลงทุน - เราพร้อมที่จะหาสำนักงานและโรงงานในการก่อตั้งบริษัทให้กับคุณในประเทศไทย