companyname Sitemap | Staff | Language
About Business Research&Development About
Home > Business > Business Guide > Consultancy Service
Consultancy Service
       บริการที่ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย โดยมีที่ปรึกษามืออาชีพชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในประเทศไทยสามารถช่วยให้ข้อมูลในด้านการลงทุนธุรกิจในประเทศไทยด้านต่างๆ เช่น
             1. สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ โรงงานและสำนักงานในปัจจุบันของไทย
             2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน (เรื่องของใบอนุญาตต่างๆ ในการประกอบธุรกิจต่างประเทศ)


   > การให้บริการ
           - เราให้คำแนะนำด้านการเงิน การวางแผน และคำปรึกษาครอบคลุมทุกด้านในการลงทุน
           - เราพร้อมที่จะหาสำนักงานและโรงงานในการก่อตั้งบริษัทให้กับคุณในประเทศไทย