Bonded Warehouse System

  การบริหารการจัดการคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า ส่งสินค้าไม่ตรงเวลาหรือผิดพลาด ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารลดลง นอกจากนี้ การทำงานที่ผิดพลาดยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย

  ระบบนี้จะทำให้คุณสามารถมองเห็นการปฏิบัติงาน ความคืบหน้า จำนวนสินค้าในคลังสินค้า ซึ่งระบบจะประเมินออกมาในรูปตัวเลข และทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ ทำให้คุณมองเห็นได้ว่ากระบวนการทำงานใดที่เกิดปัยหา ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขได้ถูกจุด และทำให้ระบบดำเนินต่อไปได้

See more


Bottle Keep System

  เป็นระบบจัดการรับฝากเครื่องดื่มสำหรับผู้ให้บริการร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่ต้องการความสะดวกสบายในจัดเก็บข้อมูลและต้องการระบบจัดการ ข้อมูลเครื่องดื่มและข้อมูลลูกค้าที่ง่ายต่อการใช้งาน

  นอกจากนี้ระบบรับฝากเครื่องดื่มยังรองรับระบบสมาชิกสำหรับเข้าใช้งานระบบให้พนักงานภายในร้าน พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลออกมาเป็นเอกสาร เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง และที่สำคัญคือระบบยังรองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็กอย่างแทปเล็ตและโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

See more


Medical Treatment System

  มีระบบฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลต่างๆในกระบวนการรักษาผู้ป่วยในแต่ละกรณีได้อย่างรวดเร็วและ สามารถค้นหาข้อมูลการรักษาในอดีตได้ง่ายเพื่อให้เตรียมวิธีการรักษาได้ทันทีในการารักษาครั้งต่อไป

See more