เครื่องแสกนใบหน้าเข้างาน (EXCELLENCE FACE RECOGNITION MODULE)

  ด้วยนวัตกรรมของ XFACE ที่สามารถตรวจจับรู้จำใบหน้าได้อย่างแม่นยำ สามารถแยกใบหน้าจริงหรือภาพถ่ายได้อย่างถูกต้อง มีระบบการป้องกันการปลอมแปลงใบหน้าได้ดี รวมไปถึงกล้องตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อบ่งบอกถึงความผิดปกติ และฟังก์ชันวิดีโอคอลสำหรับการสื่อสารอย่างสะดวกชัดเจน

ได้เข้าร่วมงานจัดแสดง CES ประจำปี 2021